Seçilme hakkı için istifa eden devlet memurunun, memuriyeti boyunca 2 defa istifa edebilme hakkına girer mi?
18.02.2017

Sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım. Askerlik dönüşü 6 ay süre memuriyete başlamadım istifa etmiş sayıldım. Daha sonra memur olarak yeniden atamam yapıldı. Memurken belde belediye başkanlığı seçimleri için istifa ettim. Seçilemediğim için seçim sonrası memuriyete döndüm. Simdi bir iş teklifi aldım. Memuriyetten istifa edip iş teklifini değerlendirsem başarılı olamaz isem memuriyete yeniden dönebilir miyim? Kolaylıklar dilerim.

Cevap
Sağlık-Sen     27.02.2017

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet memurları KanununMemurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92’inci maddesinde bulunan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

1982 Anayasası'nın 76. maddesinde "Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler." hükmü bulunmaktadır.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'unda Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıklar, Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanabilecekleri, bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılacakları belirtilmektedir.

2972 sayılı Kanunun 36 maddesinde "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır." denilmektedir.

          26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 15/3/1990 tarih ve 3617 sayılı Kanunun 1inci maddesi ile eklenen ek 7 inci maddesinde "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü bulunmaktadır.

            657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde memurların bu kanun çerçevesinde çekilmelerine sınırlama getirilmiş olup, iki defadan fazla istifa edenlerin tekrar memur olarak atanamayacakları belirtilmiştir.

Devlet memurları kanununda istifa memura tanınmış bir haktır.

İstifa müessesesinin kulanım usul ve esasları belirtilmiştir.

Seçim için istifa ise Türk vatandaşlarının Anayasal bir hakkın kullanımı için gerekli bir zorunluluktur.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; seçim için istifa 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde memurların istifa sonrası dönüşlerinde aranılan 2 defadan fazla istifa etmiş olmama sayısına dahil edilmemektedir.

Devlet Personel Başkanlığı da aynı mahiyette görüşü bulunmaktadır.

Daha önce seçim için yaptığınız istifa 657 sayılı Kanunun 92 maddesinde aranılan 2 defadan fazla istifa sayısına dahil olmadığında istifa edip iş teklifini değerlendirebilir ve daha sonra yeniden memur olmanıza engel bir husus bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo