Aday memur mazeret izni kullanabilir mi?
12.06.2017

Aday memur olarak çalışmaktayım. Yıllık izin hakkım bulunmamaktadır. Halam vefat etmiştir. Cenazeye katılabilmek için mazeret izni alabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     19.06.2017

Anayasanın 128’inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin atanmaları, yetiştirilmeleri, hakları, sorumlulukları, haklarının ve özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği hükmü bulunmaktadır.

Anayasanın 128’inci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Aday memurluğa ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun III üncü kısmının adaylık başlıklı 3’üncü bölümünde 54-56’ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

            Aday devlet memurlarına DMK belirlenen özel hükümler dışında memurlara uygulanan söz konusu kanunun bütün hükümleri uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mazeret iznini düzenleyen 104’üncü maddesinde “C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. hükmü yer almaktadır.

Mazeret izinlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde refakat iznine ilişkin esaslar düzenlenmiştir

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; halası vefat eden aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin ( C) bendi uyarınca mazeret izni verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo