İlave bir dereceden sözleşmeli personel yararlanabilir mi?
23.01.2017

2014 yılından bu yana 4/B sözleşmeli olarak çalışmaktayım. 2016-2017 Kamu görevlileri toplu sözleşmesi ile ilave 1 derece verilmiştir. Sözleşmeli personelde sendikalıdır. Sözleşmeli personel ilave dereceden faydalanması gerekmez mi? Beni gerekçeli olarak aydınlatabilirseniz memnun olurum. Teşekkürler.

Cevap
Sağlık-Sen     24.01.2017

Devlet memurları ve kamu görevlilerine ilave derece verilmesi hakkında bu güne kadar çıkan yasal düzenlemelerde şartları taşıyan memurların ve kamu görevlilerinin kazanılmış hak aylık dereceleri ile emeklilik dereceleri 1 üst dereceye yükseltilmiştir.

İlave derece verilmesini düzenleyen Kanun ve kanun hükmünde kararnameler aşağıda yer almaktadır.

http://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/cloud/ffbb8e01403136f17ad116fb216fd436.pdf

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacak toplu sözleşmenin “BİRİNCİ KISIM” Genel Hükümler bölümünün“İlave derece verilmesi” düzenleyen 28 inci maddesinde “(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

Madde 1- 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde

hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

 Madde 2- Bu Kanun 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

657 sayılı Devlet memurları Kanununda değişiklik yapılması hakkında 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Ek Geçici Madde- "Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe Ek Geçici Madde- (Ek: 22.9.1991- KHK 458/1 md.) girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır."

20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Ek Geçici Madde 55- "(20.2.1979- 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun          1’inci maddesinde “Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.”hükmü bulunmakta bu Kanunun aylıklara ilişkin hükümlerinin sözleşmeli personele uygulanmasına ilişkin bir düzenlemede bulunmadığı gibi sözleşmeli personel 657 sayılı Kanuna göre aylık almamaktadırlar.

Yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanunun ve diğer hükümleri uyarınca;

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personel 657 sayılı Kanuna göre aylık almadığı,

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylık derce ve kademesi ile emeklilik derece ve kademesi de bulunmadığı,

-657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli 2016-2107 toplu sözleşmesi ile kamu görevlilerine ilave dereceden faydalanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo