Memurlara tanınan izin hakları nelerdir?
29.10.2016

Devlet memuruyum. Devlet memurlarına tanınan izin hakları nelerdir? Bunları nasıl bulabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanununda farklı izin müesseselerine yer verilmiş olup bunları sıralayacak olursak:

 -72’nci maddede zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerinin eşini atandıkları yere naklen atanamaması sebebiyle aylıklı veya aylıksız izin verilmesi;

-77’nci maddede uluslararası kuruluşta veya yabancı bir memleket resmi kurumlarında çalışmaları için memurlara aylıksız izin verilmesi;

-79’uncu maddede şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi;

-81’ inci maddede hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silahaltına alınan memurlara izin verilmesi,

-102 ve 103’üncü maddelerde devlet memurlarına yıllık izin verilmesi;

-103’üncü maddede radyoaktif ışınlarla çalışan memurlara her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilmesi;

-104’ üncü maddede mazeret izni verilmesi;

*Analık izni,

*Ölüm izni,

*Evlilik izni,

*Süt izni,

*Engelli çocuğu olan memura verilen izin,

*Diğer mazeret izni,

-105’inci maddede hastalık izni;

-105 inci maddede refakat İzni;

-108’inci maddede aylıksız izin;

* Refakat sebebiyle aylıksız izin            --- 18 ay

* Doğum sebebiyle aylıksız izin             --- 24 ay 

            * Evlat edinme sebebiyle aylıksız izin    --- 24 ay

            * Yurtdışındakilerin eşlerine aylıksız izin --- Görev veya öğrenim süresince

            * Sebebe dayanmaksızın verilen aylıksız izin    1 yıl

            * Askerlik sebebiyle aylıksız izin        --- Askerlik süresince

-178 inci maddede fazla çalışma yaptırılan memura her sekiz saat için 1 gün olarak hesabı ile verilen fazla çalışma izni verilmesi,

-Ek 36’ncı maddede Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirilenlere aylıksız izin verilmesi;

657 sayılı Kanun dışında da bazı Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemeler ile memurlara izin hakları getirilebilmektedir.

Örneğin;

- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 36’ncı maddesi uyarınca Başbakanlıkta çalışmaları için maaşsız izin verilmesi;

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 18, 19 ve 23’ücü maddeleri uyarınca memurlara tanınan aylıklı ve aylıksız sendikal izin verilmesi;

-6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar maaşsız izinli olmak suretiyle TBMM görevlendirilebilmektedir.

Söz konusu açıklamalar çerçevesinde memurlara tanınan izin haklarının kanunlar ile düzenlenmesi gerektiği, memurlara ilişkin temel kanun olan 657 sayılı Kanun ve diğer bazı kanunlarda izinlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo