Müracaatta bulunan devlet memuruna disiplin cezası verilir mi?
07.11.2017

İyi akşamlar Devlet memurlarına müracaat hakkı 657 sayılı Kanun ile tanınmış bir haktır. Ancak lojman tahsisine ilişkin idareye yapmış olduğum başvuru sebebiyle disiplin soruşturması geçirmekteyim. Bu durum beni çok üzüyor. Disiplin cezası verilebilir mi? Bu hususta beni aydınlatabilirseniz çok memnun olurum.

Cevap
Sağlık-Sen     13.11.2017

Devlet memurlarının genel haklar kapsamında sayılan müracaat, şikayet ve dava hakkı 657 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmaktadır. Anılan Maddenin son fıkrası hükmü uyarınca Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik 28.11.1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup,12.01.1983 tarihli ve 17926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahip oldukları belirtildikten sonra karar mercii başlıklı 12 inci maddesinde "Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler." denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 124 ila 136’ncı maddeleri arasında disiplin mevzuatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu Kanununun 125’inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller belirtilmiştir.

          Anılan 125 inci maddenin uyarma cezasını düzenleyen (A) bendinin (d) alt bendinde "Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak," uyarma cezasını gerektirdiği belirtilmektedir.

Kamu personelin lojman tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere yasal düzenleme 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 2946 sayılı Kanun 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 Bu Kanun 2’nci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeline lojman tahsisi şekilleri sayılmış bulunmaktadır.

Lojman Tahsis şekilleri; 1- Özel tahsisli konutlar, 2- Görev tahsisli konutlar, 3- Sıra tahsisli konutlar,  4- Hizmet tahsisli konutlardır.

Kamu konutları Kanunun hükmü uyarınca Kamu Konutları Yönetmeliği 16/07/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılarak 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (c) bendinde "Sıra tahsisli konutlar; Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır." denilmekte olup, kamu konutlarının tahsis usul ve esasları ise Yönetmeliliğin üçüncü bölümünde 7-9’uncu maddeler arasında düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde “Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usül ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.”  hükmü bulunmaktadır.

          Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; idareye verilen talep dilekçesi disiplin soruşturmasına konu olmaz ancak, usulsüz müracaat ve şikâyet için 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinde uyarma cezası düzenlenmiş olup, lojman tahsisi için yaptığınız talep müracaat ve şikayet yönetmeliği ile Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirlenen müracaat usulüne aykırı talepte bulunmanız halinde hakkınızda disiplin soruşturması yapılabilir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo